รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4นางงามพิศ ลวากร 025933530 
101ปทุมวิไลนายเอกพรต สมุทธานนท์ 025816773 
102คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีนายเจริญ บัวลี 025816559 
103ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"นายวิสูตร คำนวณศักดิ์ 025811825 
104หอวัง ปทุมธานีนายธนพจ แก้ววงษา 025816773 
105ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ 52906612 
106ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)นางอัญชลี เกตุบำรุง   
107สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตนายวรพันธ์ แก้วอุดม 025498222 
201ธัญบุรีนายชาลี วัฒนเขจร 025238840 
202สายปัญญารังสิตนายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 025363544 
203บัวแก้วเกษรนายสุชาติ กรดงาม   
204วรราชาทินัดดามาตุวิทยานายสาคร ไปด้วย   
205สุนทโรเมตตาประชาสรรค์นางสาวรัตนวดี โมรากุล   
206เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีนายพิทักษ์ ตุ้มมี   
207เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีนายพิษณุ เดชใด 025239016 
208นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 025631274 
209มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนางสุมาลี รามฤทธิ์ 025320571 
210ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง   
211เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีนายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์   
212หนองเสือวิทยาคมนายสมศักดิ์ สุมน 0254911245 
213เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานายสำเนียง ดลสอาด   
301สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีนายสมบัติ เขม้นเขตรการ 036314138 
302สระบุรีวิทยาคมนายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ 036211206 
303หนองแซงวิทยานายกมล เฟื่องฟุ้ง 036399155 
304บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"นางกุสุมาวดี คีรี   
305หนองโดนวิทยาว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน 036397229 
306ดอนพุดวิทยานายเกษม ประดับเพชร 036395050 
307พระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง 036267880 
308สุธีวิทยานายมนูญ ชัยสูงเนิน 036266592 
309โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยานายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ 036301023 
310เทพศิรินทร์ พุแคนายธนาพล จีรเดชภัทร์ 036369112 
401แก่งคอยนายดุลชิตร์ มงคล 036244033 
402บ้านท่ามะปรางวิทยานายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล 036222220 
403สองคอนวิทยาคมนายอดุลย์ ต้นคำ 036244524 
404เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี    
405หนองแค "สรกิจพิทยา"นายทวน เที่ยงเจริญ 036371211 
406หินกองวิทยาคมนางเอมอร บูรณศักดิ์ 036336139 
407ประเทียบวิทยาทานนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ 036377456 
408ซับน้อยเหนือวิทยาคมนายพิพัฒพล ธูปหอม 036340000 
409มวกเหล็กวิทยา  036341777 
410วังม่วงวิทยาคมนายภัทรพล สุลำนาจ 036364434