รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4นางงามพิศ ลวากร 025933530 
101ปทุมวิไล  025816773 
102คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีนายเจริญ บัวลี 025816559 
103ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"นายชาลี วัฒนเขจร 025811825 
104หอวัง ปทุมธานีนายธนพจ แก้ววงษา 025816773 
105ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  52906612 
106ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์   
107สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  025498222 
201ธัญบุรีนายชวา หมื่นมี 025238840 
202สายปัญญารังสิตนายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 025363544 
203บัวแก้วเกษร    
204วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    
205สุนทโรเมตตาประชาสรรค์    
206เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีนายนฤภพ ขันทับไทย   
207เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีนายเอกพรต สมุทธานนท์ 025239016 
208นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีนายวรพันธ์ แก้วอุดม 025631274 
209มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 025320571 
210ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์   
211เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีนางดวงกมล คงเมือง   
212หนองเสือวิทยาคมนางอัญชลี เกตุบำรุง 0254911245 
213เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา    
301สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  036314138 
302สระบุรีวิทยาคมนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ 036211206 
303หนองแซงวิทยานายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ 036399155 
304บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"นายสมบัติ เขม้นเขตรการ   
305หนองโดนวิทยานายสุชาติ กรดงาม 036397229 
306ดอนพุดวิทยานายพิษณุ เดชใด 036395050 
307พระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"นายธนาพล จีรเดชภัทร์ 036267880 
308สุธีวิทยานายชวิศ จิตปุณยพงศ์ 036266592 
309โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยานางกุสุมาวดี คีรี 036301023 
310เทพศิรินทร์ พุแคนายอิทธิเดช คุลี 036369112 
401แก่งคอยนายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ 036244033 
402บ้านท่ามะปรางวิทยานายสมศักดิ์ สุมน 036222220 
403สองคอนวิทยาคม  036244524 
404เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีนายวิสูตร คำนวณศักดิ์   
405หนองแค "สรกิจพิทยา"  036371211 
406หินกองวิทยาคมนายสมชาย พงษ์ภมร 036336139 
407ประเทียบวิทยาทานนายทวน เที่ยงเจริญ 036377456 
408ซับน้อยเหนือวิทยาคม  036340000 
409มวกเหล็กวิทยานายมาโนช รวยลาภ 036341777 
410วังม่วงวิทยาคมนางปราณี ลายเสือ 036364434