รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4นางงามพิศ ลวากร 025933530 
101ปทุมวิไลนายเอกพรต สมุทธานนท์ 025816773 
102คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีนายเจริญ บัวลี 025816559 
103ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"นายชาลี วัฒนเขจร 025811825 
104หอวัง ปทุมธานีนายธนพจ แก้ววงษา 025816773 
105ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ 52906612 
106ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)นางอัญชลี เกตุบำรุง   
107สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตนายวรพันธ์ แก้วอุดม 025498222 
201ธัญบุรี  025238840 
202สายปัญญารังสิตนายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 025363544 
203บัวแก้วเกษรนายสุชาติ กรดงาม   
204วรราชาทินัดดามาตุวิทยานายสาคร ไปด้วย   
205สุนทโรเมตตาประชาสรรค์    
206เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี    
207เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีนายพิษณุ เดชใด 025239016 
208นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 025631274 
209มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนางปราณี ลายเสือ 025320571 
210ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์   
211เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    
212หนองเสือวิทยาคม  0254911245 
213เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานายสำเนียง ดลสอาด   
301สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีนายสมบัติ เขม้นเขตรการ 036314138 
302สระบุรีวิทยาคมนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ 036211206 
303หนองแซงวิทยานายกมล เฟื่องฟุ้ง 036399155 
304บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"นางกุสุมาวดี คีรี   
305หนองโดนวิทยา  036397229 
306ดอนพุดวิทยา  036395050 
307พระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"นายธนาพล จีรเดชภัทร์ 036267880 
308สุธีวิทยานายชวิศ จิตปุณยพงศ์ 036266592 
309โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยานายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ 036301023 
310เทพศิรินทร์ พุแคนายอิทธิเดช คุลี 036369112 
401แก่งคอยนายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ 036244033 
402บ้านท่ามะปรางวิทยานายสมศักดิ์ สุมน 036222220 
403สองคอนวิทยาคม  036244524 
404เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีนายวิสูตร คำนวณศักดิ์   
405หนองแค "สรกิจพิทยา"นายทวน เที่ยงเจริญ 036371211 
406หินกองวิทยาคม  036336139 
407ประเทียบวิทยาทานนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ 036377456 
408ซับน้อยเหนือวิทยาคม  036340000 
409มวกเหล็กวิทยานายมาโนช รวยลาภ 036341777 
410วังม่วงวิทยาคม  036364434