ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุดา คำอักษรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายวิรัช พันธ์พวกคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีลาออกจากราชการ 
3นางพัสณี ชุ่มคุมสินปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
4นางวิไล กุยยกานนท์ปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
5นายธนวัฒน์ บัวรัตนกาญจน์ปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
6นางสาวนันทพร ชำชัยภูมิปทุมวิไลโรงเรียนเมืองพญาผลวิทยา สพม. 30
7นางรุ่งนภา ชมภูราชปทุมวิไลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3
8นางสาวบุบผา ละเอียดปทุมวิไลโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
9นางสาวนารินทร์ สุภสุขหนองแค "สรกิจพิทยา"โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3
10นางสาวภัสสร สุดสมัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3
11นางสาวปราณี โกวิวัฒน์ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18
12นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโตปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9
13นายนัฐพล เรือนทองหนองแค "สรกิจพิทยา"โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สพม. เขต 9
14นางสาวมัญชุลิกา เสมาชัยทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม.เขต 3
15นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์หนองแซงวิทยาโรงเรียนนวมินทราชขินูทิศ หกวัง นนทบุรี สพม. เขต 3
16นางชม้าย ท้าวคำลือสายปัญญารังสิตโรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3
17นายวิฑูรย์ พลแสนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตำวันออกเฉียง สพม. เขต 23
18นางสาวกรรณิกา เพลาวันนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23
19นายเกษมวุฒิ มังคลาดเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6
20นางสาวฐนชม พันธ์บุญมีมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครโรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10
21นางสาววิภาวดี ริบุญมีแก่งคอยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5
22นางสายสุดา อุบลม่วงหนองเสือวิทยาคมโรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4
23นางสาววนิดา โกโสภาประเทียบวิทยาทานโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกุล" สพม. เขต 4
24นางสาวศจีวไล เฉลิมทองคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม สพม. เขต 29
25นางสาวบุญญารัตน์ บุสุวะทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ลาออกจากราชการ 
26นางสำราญ พึ่งสุรินทร์สองคอนวิทยาคมลาออกจากราชการ