ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสากล ชุมพรมหนองเสือวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายจานุวัฒน์ สุภาษีทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)โรงเรียนทุ่นอุดมวิทยา สพม. เขต 35
3นางสาววันทนีย์ หวังศิริสองคอนวิทยาคมโรงเรียนวัดขอนหอม สพป.สระบุรี เขต 2
4นายนฤภพ ขันทับไทยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1