ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธงทอง บุญพยอมปทุมวิไลเกษียณอายุ 
2นางคนึง สารทอสีธัญบุรีเกษียณอายุ 
3นายสะอาด หนูสาดสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
4นายณัฐสิทธิ์ โกจารศรีสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
5นายมนตรี ์ศรียานนท์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
6นายสถิตย์ ทองสุขงามบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"เกษียณอายุ 
7นายโกศล เลี้ยวสกุลซับน้อยเหนือวิทยาคมเกษียณอายุ 
8นายสุทัศน์ จันทร์วิชัยเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
9นายบุตร เพชรพงษ์ดอนพุดวิทยาเกษียณอายุ 
10นายวัชระ แก้วชาติดอนพุดวิทยาเกษียณอายุ 
11นายหนูแดง ธรรมมีหินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
12นายแก้วศรี ลาภักดีแก่งคอยเกษียณอายุ 
13นายประน้อม ดวงอาจแก่งคอยเกษียณอายุ 
14นายอภิชาต พุทธเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
15นายไสว เปรมปรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
16นายวิชัย พึ่งบุญไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
17นางศรัญญา จุลทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
18นางดวงกมล คงเมืองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีเกษียณอายุ 
19นายสมชาย พงษ์ภมรหินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
20นายชวา หมื่นมีธัญบุรีเกษียณอายุ 
21นายอารัญ กิจสมพงษ์เทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
22นางสาวฉวีวรรณ แสงคล้อยซับน้อยเหนือวิทยาคมเกษียณอายุ 
23นายฉัตรชัย เทพขจรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
24นางชมัยพร มงคลลาภสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
25นางสาวอุไร สุขใจสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
26นางสาวสมญา รักษาดีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีเกษียณอายุ 
27นางวิมลศรี หนูเนตรคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีเกษียณอายุ 
28นางเบญจมาศ แก้วทำมังสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
29นางวิภา รอดเอียดสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
30นายสันติ วรรลยางกูรสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
31นางจำนง กัญญาพันธ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
32นางธิดา เลิศวิชานันท์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
33นางกอบแก้ว ตะนะพันธุ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
34นางวรนุช การสมวรรณเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
35นางสมจิตต์ ทวีผลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
36นางอุบลรัตน์ วัฒนสุขสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
37นางนันทวัน อวยพรแก่งคอยเกษียณอายุ 
38นางมยุรา หัสดินรัตน์แก่งคอยเกษียณอายุ 
39นางสมหมาย ดีชื่นแก่งคอยเกษียณอายุ 
40นายฉัตรชัย สุวรรณโชติแก่งคอยเกษียณอายุ 
41นายประจักษ์ บุญเพิ่มสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
42นางอัฏฐศรี ดิษฐานสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
43นายบุญเลิศ มีฤกิจดอนพุดวิทยาเกษียณอายุ 
44นางทัชชา วุฒิเขตต์ปทุมวิไลเกษียณอายุ 
45นางไวชญานีก์ มูลสวัสดิ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
46นางพัชรา พวงษ์สัตย์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
47นายคงฤทธิ์ ประดิษฐ์สกุลหินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
48นางสาวจิราภรณ์ คนอ้นหินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
49นางนวลใย เชื้อบุญจันทร์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
50นางสาวสมหมาย วิลาวรรณ์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
51นายวิชิต ศรีสาสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
52นายยงยุทธ ชมไชยสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
53นางสุจิตรา กระแสร์นุชหนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
54นางบังอร สอนราษฎร์หนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
55นางกีรชญา สุขนิจรัญหนองโดนวิทยาเกษียณอายุ 
56นางกัญญาดา ทศพรหนองโดนวิทยาเกษียณอายุ 
57นางอัจฉรา บั้คมันคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีเกษียณอายุ 
58นายชำนาญ ฟองเพชรสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
59นางอวยพร กล้ารอดสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
60นายวุฒิพร ทองอยู่สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
61นางจำลอง โกมารทัตสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
62นางเดือนฉาย แวดล้อมญาติสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
63นางสาวทิพวรรณ วงศ์ศิริธรทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
64นายอุทาร เจ๊กรวยบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
65นางรานี ศิริวงษ์ประเทียบวิทยาทานเกษียณอายุ 
66นายประนัย นิ่มสงวนหนองโดนวิทยาเกษียณอายุ 
67นายประกิต เตโชแก่งคอยเกษียณอายุ 
68นางสาวสมทรง บรรเริงศรีประเทียบวิทยาทานเกษียณอายุ 
69นายวิสุทธิ์ ตรงสถิตย์โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเกษียณอายุ 
70นางวันทนีย์ จันทร์งามเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
71นางรัศมี เจษฎารมย์เทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
72นางวันเพ็ญ กองมณีเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
73นางมาริน ดำเนินสวัสดิ์บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"เกษียณอายุ 
74นางสาวภคินี โอฬาริกชาติทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
75นางจินตนา ภู่โกสีย์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
76นางกาญจนา โตสกุลปทุมวิไลเกษียณอายุ 
77นางพักตร์ศิริ พิมเสนปทุมวิไลเกษียณอายุ 
78นางรัตนา สายอุบลปทุมวิไลเกษียณอายุ 
79นางฉลวย พิมพ์ชัยโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเกษียณอายุ 
80นางปราณี จิตรปลื้มทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
81นางพงศ์ลดา เดชพงษ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
82นางสุพัตรา ทวีกุลกิจชัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
83นางยุพา ปลากัดทองเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
84นายประดิษฐ รัตนมรรคคาวังม่วงวิทยาคมเกษียณอายุ 
85นายณรงค์ อาจอาษาสองคอนวิทยาคมเกษียณอายุ 
86นางสุวรรณมาลี นาคเสนหนองแซงวิทยาเกษียณอายุ 
87นางกัญชลีย์ พุทธวงศ์ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"เกษียณอายุ 
88นางเปรมกมล พิริยปัญจบุตรธัญบุรีเกษียณอายุ 
89นางภัคนันท์ ทองจันดีธัญบุรีเกษียณอายุ 
90นางอินทิรา บำรุงตนธัญบุรีเกษียณอายุ 
91นายประทีป รุ่งเรืองธัญบุรีเกษียณอายุ 
92นายอุดม กลับเผื่อนธัญบุรีเกษียณอายุ 
93นางรำพึง จันทร์วีนุกูลธัญบุรีเกษียณอายุ 
94นางสาวสุวีร์ แซ่โบธัญบุรีเกษียณอายุ 
95นางเครือจันทร์ ภาณูนฤมิตธัญบุรีเกษียณอายุ 
96นางยุวลี ศรีบุญสุขปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
97นางสุรีรัตน์ คำผาสุขปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
98นายสายันต์ เอี่ยมมิสุนทโรเมตตาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
99นายศิรวิทย์ เฮงภู่เจริญสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
100นางยาใจ เมฆรักษากิจสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
101นางวาสนา สุวรรณรัตน์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
102นางสุนีย์ เปรมปรีเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
103นางภัคจิรา มีสมศักดิ์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีเกษียณอายุ 
104นางสุจิตรา วิวัฒน์ถาวรวงศ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
105นางสุชญา ควรพันธุ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
106นายวัฒนา นัยสถิตย์หนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
107นางอิศราพร เพ็ชรพะเนาว์สายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
108นายนพดล โต๊ะสัมฤทธิ์สายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
109นางอัมพร ทองทวีเกียรติสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
110นางช่อทิพย์ อยู่หลายสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
111นายปราชญ์ เผือกผาสุขมวกเหล็กวิทยาเกษียณอายุ 
112นางเพ็ญศรี คงสืบสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
113นางอุทัยวรรณ ราชวงษ์หินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
114ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ตันติเวทย์สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
115นางสาวอภิญญา ชาดีธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
116นางครองทรัพย์ ดีนานธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
117นางเกษราภรณ์ สนธิสัมพันธ์บัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
118นางกาญจนา ปลื้มสำราญปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
119นายวีระวัฒน์ มโนวัฒน์ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
120นางจิราภรณ์ หางแก้วเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
121นายกฤษฎา ช้างงามมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเกษียณอายุ 
122นายประวิทย์ ยางกลางหนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
123นายพิเศษ บริพันธ์บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"เกษียณอายุ 
124นายชาญวิทย์ คันธะวังม่วงวิทยาคมเกษียณอายุ 
125นางรัตนา ทินราชสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
126นางนพวรรณ ตรงชื่นคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีเกษียณอายุ 
127นายนนท์ธนัช ชัชวาลย์ประเทียบวิทยาทานเกษียณอายุ 
128นางสาววงศ์เดือน สังข์ด้วงยานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
129นายจุมพล บุตรพิมพ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ