ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวประภัสสร ฉินสวัสดิ์พันธุ์เทพศิรินทร์ พุแคลาออกจากราชการ 
2นายธรรมธารา วังวิวัฒน์ขจรสายปัญญารังสิตลาออกจากราชการ 
3นางสาวอุษณีย์ บุญฤทธิ์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเตย