ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจงดี เปียประเสริฐสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตลาออกจากราชการ 
2นางสาวสุปรียา มั่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1