ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภคพร งามประเสริฐสิทธิ์แก่งคอยร.ร.ชัยบาดาลวิทยา สพม. 5
2นายอิทธิเดช คุลีเทพศิรินทร์ พุแคโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4
3นางสาวชนากานต์ จันทร์มงคลหนองแค "สรกิจพิทยา"โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. 20
4นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์วรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนภัทรบพิตร สพม. 32
5นายชวลิต บุญอุทิศธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. 3
6นางสาวภัทรียา ราตรีหนองเสือวิทยาคมโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
7นายชวิศ จิตปุณยพงศ์สุธีวิทยาร.ร.ราชวินิตบางเขน สพม. 2
8นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิตหนองแค "สรกิจพิทยา"โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. 7
9นายณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์ปทุมวิไลโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. 9
10นางสาวอรทัย ละครเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. 31
11ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ขาวผ่องธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ สพม. 9
12ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3
13นางสาวอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคินธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20
14นางสาวเยาวเรศ รุ่งพันธ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9
15นางจุฑามาศ สายแก้วหนองแค "สรกิจพิทยา"โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25
16นางนาลอน จริยาธนบำเพ็ญเทพศิรินทร์ พุแคโรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19
17นายปณิธาน คนซื่อธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5
18นางสาวทิพวรรณ์ หวังดีหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.เขต 29
19นางอาภรณ์ กิตติพรสระบุรีวิทยาคมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28
20นางสาวศศิธร มีคุณแก่งคอยลาออกจากราชการ 
21นางพูลศรี ปิ่นทองสระบุรีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
22นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5
23นายอลงกต ชัยเรือนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.ชุมชนบ้านไม้ลงชุนมิตรภาพ สพป.เชียงราย เขต 3
24นางรัตนา จันทากาศแก่งคอยโรงเรียนบ้านห้วยอื้น สพป.เชียงราย เขต 3