ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนิศานาถ ชะนะจิตรหนองแค "สรกิจพิทยา"ถึงแก่กรรม 
2นางอารีลักษณ์ ฤทธิ์นรัตนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต5